Terms & Conditions

การจำกัดความรับผิด

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดย บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง และอยู่เหนือความควบคุมของเรา เราไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายการฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใดๆไม่ว่า ในทางแพ่งหรือทางอาญาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทรัพย์สิน สิทธิหรือ ทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น ข้อยกเว้นความรับผิดของเราดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข้อมูล และหรือ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใดๆ ของเรา พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการชื่อทางการค้าฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์สิทธิและทรัพย์สินของเรา

ท่านตกลงและรับทราบว่า เว็บไซต์ของเราเป็นเพียงเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ใช้บริการเท่านั้น ใน กรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อเรา